enveloppe zoeken

Artikelen van Jeroen Visbeek

De meeste getoonde artikelen zijn fragmenten uit mijn boeken. De biografieën zijn volledig opgenomen op deze website. De artikelen over de tijdgeest van onze cultuur (links of boven) vormen de kern van mijn boodschap en is de reden waarom ik deze site heb opgezet.

In de artikelen over het levensritme projecteer ik de twaalf levensfases van de cyclus van de twaalf dierenriemtekens op verschillende entiteiten. Met de precessiebeweging van de aarde verbind ik jaartallen aan deze twaalf levensfases en zodoende kom ik uit op mijn model over de tijdgeest over onze cultuur.

Gaandeweg heb ik mijn inzichten verbreed naar andere typologieën voor persoonlijkheidskenmerken en toen ik zich naar een onderlegger kwam ik uit op de numerologie en zodoende concludeerde ik dat de typologie met twaalf sterrenbeelden het sluitstuk is van twaalf systemen. Dit idee vormt de basis voor mijn boek over De universele levenscyclus.

De Goddelijke toonladder

De mens is een wezen dat betekenissen zoekt in de verschijnselen die binnen en buiten hem gebeuren. We zoeken antwoorden in religies, de wetenschap, filosofie, psychologie, parapsychologie en metafysica etc. Van deze disciplines krijgen we veel antwoorden en soms vullen deze elkaar aan maar vaak sluiten ze elkaar uit. Hoe moeten we de wirwar aan antwoorden interpreteren?

Het antwoord op deze vragen kreeg ik toen ik alle typologieën naast elkaar legde. Het viel me op dat ze wezenlijk van elkaar verschillen in het aantal karakters: er zijn twee oerkrachten (yin en yang), een triade van goden, vier westerse elementen, vijf oosterse elementen, zeven chakra’s, acht jungiaanse temperamenten, negen karakters bij de enneagrammen, tien sefirot bij de kabbala en twaalf dierenriemtekens: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12. De verschillen én de overbrugging zitten in de getallen en de leer van de getallen is de numerologie: de moeder aller typologieën.

numerologie PythagorasDe numerologie is ontwikkeld door de bekende Griekse wiskundige Pythagoras. Hij leerde ons dat alles in de wereld bestaat uit trillingen die vastgelegd kunnen worden in getallen met hun eigen symboliek. Of het nu om kleuren of geuren zijn, afstanden tussen en rondwentelingen van planeten, het ritme van dag en nacht door het jaar heen: alles kan worden uitgedrukt in getallen. De wetenschap en wiskunde zouden zonder getallen niet kunnen bestaan. Maar het begrip dat we alles in getallen kunnen uitdrukken was in de tijd van Pythagoras nieuw.

Pythagoras ontwikkelde een op getallen gebaseerd toonstelsel dat de basis vormt van onze moderne diatonische toonladder. Het opstellen van het pythagorische toonstelsel was in Europa historisch gezien een van de eerste wetenschappelijke overgangen van een oorspronkelijk kwalitatief, naar een meer kwantitatief beschouwen van de werkelijkheid. Met andere woorden, Pythagoras gebruikte het getal, in plaats van het woord, als uitgangspunt om de wereld te begrijpen.

De getallen zijn in de leer van Pythagoras een uitdrukking van de energie. Energie is een potentie die zich manifesteert in een trilling, bijvoorbeeld: warmte is de trilling van atomen en licht is een trilling van het elektromagnetische veld. Een trilling kunnen we uitdrukken in de frequentie: het aantal gebeurtenissen per tijdseenheid. De frequentie drukken we uit met getallen en dus kunnen we de kleur van licht of de stofeigenschappen uitdrukken met getallen.

Naast de energetische eigenschappen veronderstelde Pythagoras dat getallen ook aan de basis liggen van de ruimtelijke vormen. Hij sprak van vierkante en kubusvormige getallen, van langwerpige, driehoekige en piramidevormige getallen, enzovoort. Deze getallenvormen vormen volgens Pythagoras de basis van de stoffelijke lichamen.

Met de allesomvattende getallen zouden volgens de Pythagoreeërs ook de karakters van mensen kunnen worden geduid. Dit idee wordt in de numerologie gebruikt om de karakters van mensen te beschrijven. In de numerologie verbindt men karakters aan elk cijfer van 1 tot en met 9 en aan de Meestergetallen (11, 22, 33 enz.). Door een (geboorte)datum te versimpelen of door letters te verbinden met een cijfer, kan een duiding van een persoon worden gemaakt.

In de artikelen op deze website benader ik het anders. Elk getal x bezit een soort persoonlijkheid en representeert een typologie met x aantal karakters. Het getal 2 heeft bijvoorbeeld de eigenschap van een dualiteit en de typologie die hiermee overeenstemt is het yin-yangprincipe. Op deze manier vormen alle typologieën een onderdeel van een grotere orde want de verdeling van x-aantal karakters bij een typologie impliceert dat men de wereld door de bril van een x-aantal beoordeelt. Bijna ongemerkt bepaalt de eigenschap van x de opzet van de typologie. Als we een getal zien als een kleur of toon, dan kijkt elke typologie met een gekleurde bril naar de werkelijkheid of filtert elke typologie een bepaalde toonhoogte in het geluid. De numerologie overziet het hele spectrum; het is de regenboog of het complete muziekstuk.

 Geef je oordeel over dit artikel 
Nog geen stemmen uitgebracht
 Plaats een reactie 

nog 993 tekens van de 1000 te gaan
Spamcontrole: hoeveel is negen gedeeld door drie
Reacties

Reactie van Guido 22/424 December 2016
Prachtig verwoord, zo ieder mens met 9 getallen en het symbool 0 te omschrijven is dan wel op zijn nummer geplaats kan worden.

disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 8 maart 2019