enveloppe icoon facebook zoeken

Donaties zijn welkom

Vanaf 2004 kan je hier gratis orakels raadplegen en informatie zoeken. Dit gaat niet vanzelf. Het kost tijd en geld om deze website te onderhouden. Geef een waardering.
IBAN NL67 ABNA 0547202350
t.n.v. J. Visbeek

tarotkaart pentakels 2

Astrologie: meer dan horoscopen

De astrologie is verdeeld in twee hoofdstromingen: de beoordelende en de natuurlijke.

De beoordelende astrologie is meer doelgericht en verlangt van een astroloog dat hij of zij aan de hand van een horoscoop een duidelijk oordeel of zelfs een verklaring geeft van iemands karakter, en soms een voorspelling omtrent een toekomstige gebeurtenis doet.

De natuurlijke astrologie houdt zich bezig met natuurlijke cycli en ritmes zoals die van de Zon en Maan en past de principes van de twaalf dierenriemtekens toe op verschillende maatschappelijke onderwerpen, zoals financiële, medische en volkenkundige astrologie.

Jeroen Visbeek houdt zich voornamelijk bezig met de natuurlijke astrologie (zonder horoscopen). Bij zijn analyses over o.a. de tijdgeest, gebruikt hij de cyclus van de precessie, de cyclus en karakters van de twaalf dierenriemtekens, de vier elementen, het oerprincipe yin en yang, en de numerologie.

Indelingen van beschavingen

Er zijn voor de beschavingen verschillende indelingen te maken, net als bij de indeling van de contineten.

7. Religies met de chakra’s

beschavingen en religies ingedeeld met de zeven chakras

Voor de mensheid kunnen de zeven chakra’s worden verbonden met de wereldsteden. Het wortel- en kroonchakra zijn ‘antennes’ naar de Aarde en de kosmos en de andere vijf chakra’s hebben een tweeledige horizontale verbinding met de omgeving. Bij het wortel- en kroonchakra concentreert de energie zich in één centrum en de andere chakra’s hebben twee centra. In totaal zijn dit twaalf energieknooppunten. Deze zijn op de kaart weergeven als twaalf stedelijke concentratiepunten.
Elke grote stad heeft een unieke betekenis voor de mensheid. Om hier een onderscheid in te maken is het begrip ‘wereldstad’ geïntroduceerd. Een wereldstad speelt een belangrijke rol in de economie, politiek en cultuur. Het zijn magneten voor zakenmensen, wetenschappers, kunstenaars, studenten, gelukszoekers, toeristen, pelgrims, bedrijven, instellingen etc. In de westerse wereld worden New York, Londen, Parijs en Tokio traditioneel als de grote vier wereldsteden gezien. Omdat ik de chakra’s verbind met een religie, speelt de religieuze betekenis van een stad een belangrijke rol bij de verdeling van de chakrapunten over de wereld.
De hoogste zielsfrequentie trilt aan de westkust van de Verenigde Staten met het brandpunt San Francisco. De laagste zielsfrequentie ligt in Oost-Afrika met als brandpunt Addis Abeda. De steden welke in de buurt van een concentratiepunt liggen, delen dezelfde energie als het brandpunt. Zo heeft Los Angeles dezelfde energie als San Francisco. Parijs, Amsterdam en Berlijn delen hun energie met die van Londen. De energie van Madrid, Istanboel trilt zoals die van Rome, enz. De steden van Latijns-Amerika delen hun frequenties met die van Rome en Moskou.
Het wortel- en kroonchakra staan in verbinding met elkaar.

indeling van de zeven chakras

Elke chakra maakt contact met een aspect van het menselijke wezen in het energielichaam. Dit is een persoonlijk niet-zichtbaar lichaam van niet-stoffelijke aard. Het is waar te nemen via het innerlijk gevoel of via het (getrainde) ‘geestesoog’. Via het verticaalgerichte kroon- en wortelchakra kan de onpersoonlijke levensenergie (prana) door het energielichaam stromen.
Elke chakra vertegenwoordigt een aspect van het mens-zijn. De chakra’s verhouden zich tot elkaar zoals de menselijke behoeften in de piramide van Maslov. De juiste ontwikkeling van de lagere chakra’s zijn een voorwaarde voor de ontwikkeling van de hogere chakra’s. Men kan de chakra’s beschouwen als een ontwikkeling met zeven fases.
De idee van zeven ontwikkelingsfases neemt een belangrijke plaats in de antroposofie waar Rudolf Steiner de grondlegger van is. Zijn gedachtegoed bevat een absoluut, allesomvattend en nauwelijks te bevatten model over de mens en zijn plaats in de kosmos. Veel antroposofische ideeën over het ontstaan van het zonnestelsel, de evolutie en ontwikkeling van de mens stroken niet met de gangbare wetenschappelijke verklaringen en moeten mijns inziens meer als een zinnebeeld worden gezien van processen in het universum.

Met de zeven chakra’s verdeel ik de wereld in zones met energetische frequenties. De energie van de chakra’s is fijnstoffelijk van aard en is als de levensenergie (prana) verbonden met de ziel. De ziel bestaat uit verschillende niet-stoffelijke vormen en één daarvan is het energielichaam. De chakra’s worden als de knooppunten van het energielichaam beschouwd waarin de stromingen van de levensenergie samenkomen. Elk chakra wordt onder andere verbonden met een kleur, lichamelijke functies, emotie en een bewustzijnsniveau. Ik verbind de zeven chakra’s met het kleurenpalet van de religies.

Met de zeven chakra’s identificeer ik zeven wereldreligies en omdat de meeste religies een geografische oorsprong hebben vanwaar deze zich hebben verspreid over de wereld, kan elke chakra geografisch worden gepositioneerd als een werelddeel. Maar omdat de chakra’s als energetische knooppunten worden beschouwd, verbind ik deze met de (religieuze) steden omdat de energie van de mensheid zich concentreert in de metropolen.

Het wortelchakra vormt het fundament en de krachtbron voor het energielichaam. Dit chakra verankert de ziel in de Stof. Deze basisfrequentie trilt in Zwart Afrika en de bijbehorende religie is het animisme of de natuurreligie. In het animisme voelt men zich verbonden met moeder Aarde. Buiten Afrika is het animisme op veel plaatsen verdrongen door andere religies maar het is overal op de wereld nog op beperkte schaal aanwezig. In Japan worden in het Shintoïsme natuurgeesten aanbeden en in het Westen is wicca een neoheidense natuurreligie. Afrika is als de bakermat van de mensheid het condensatiepunt van het wortelchakra. Als centrum voor de aarding van de mensheid kies ik Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië welke door de lange en rijke geschiedenis soms ook de hoofdstad van Afrika wordt genoemd. Wie het contact met zijn natuur en zijn lichaam heeft verloren, moet gaan herbronnen in Afrika.

In de religies van het sacraalchakra kijkt men naar de wetmatigheden die achter de natuur zitten: Dharma. Dit concept – dat geen equivalent in de westerse talen kent – komt voor bij alle religies die hun oorsprong hebben in India: de hindoe religies, het boeddhisme, jaïnisme en sikhisme. Dharma betekent zoiets als de kosmische orde, spirituele leer, de essentie van het leven. De energie van het sacraalchakra is sterk in de gebieden in en rond de Himalaya. De brandpunten zijn Delhi en Bangkok. Het sacraalchakra is verbonden met seksualiteit, gevoel, emoties en begeertes. Volgens de vier nobele waarheden van de Boeddha, is begeerte de oorzaak van het lijden. Elk mens heeft behoeften maar deze moeten wel worden beheerst. Wie problemen heeft met zijn lichamelijke begeertes moet naar een goeroe in India of een klooster in Thailand.

Het zonnevlechtchakra heeft een grotere afstand tot het wortelchakra waardoor de bijbehorende religies losser komen te staan van de aardse spiritualiteit en meer zijn gevormd met het menselijke verstand. De religies van het zonnevlechtchakra zijn dan ook meer een levensbeschouwing: het taoïsme en confucianisme. Deze oosterse filosofieën zijn niet geopenbaard door een profeet maar zijn het werk van wijze mensen. Het atheïsme past goed bij het derde chakra. De zonnevlecht wordt geassocieerd met de spijsvertering en de opslag van energie. De juiste voeding en de balans van energie nemen een belangrijke plaats in de oosterse filosofie. De frequentie van de zonnevlecht resoneert sterk in de steden Peking en Tokyo. De zonnevlecht geeft vorm aan de persoonlijkheid en het levenspad. Sleutelvragen zijn hier: wie wil ik zijn, hoe wil ik leven, met wie ik wil mijn leven delen, waaraan wil ik bouwen, wat wil ik in mijn leven doen? Wie op zoek is naar zijn levenspad moet zich verdiepen in de I Tjing of de filosofie van zen.

Bij de drie onderste chakra’s staat de ziel in verbinding met de aardse spiritualiteit van de Stof en bij de drie bovenste chakra’s maakt de ziel verbinding met de spiritualiteit van de Geest. Het hartchakra staat als vierde chakra tussen de onderste en bovenste chakra’s en is de bemiddelaar tussen lichaam en geest. Op dit niveau is de ziel volledig ingedaald in het lichaam waardoor het geen contact meer kan maken met de spiritualiteit van de Stof en Geest. Het voordeel hiervan is dat dit de ziel vrijmaakt voor het maken van contact met de medemens en dat er in deze fase een kantelpunt wordt bereikt waarna de ziel contact kan gaan maken met de Geest. Op dit frequentieniveau is men dus losgeweekt van de aardse spiritualiteit (afgoderij, contact met de natuur) zodat contact kan worden gelegd met het Bewustzijn. De religies waarin het contact met de aardse en hemelse spiritualiteit volledig ontbreekt en waarin de mens op zoek gaat naar een omslag van de indaling van de ziel in het lichaam naar het uitstijgen naar de hemel, zijn Jodendom en de islam. De Abrahamitische religies zijn de minst spirituele en de meest menselijke religies waarin het opnieuw contact leggen met de Geest centraal staat. God maakte contact met de Aartsvaders en de volgelingen dienen dit contact steeds te bevestigen (o.a. door de besnijdenis) en te onderhouden. De energetische centra van het Jodendom en de islam zijn Jeruzalem en Mekka. Al duizenden jaren vormt het Midden-Oosten een ontmoetingsplaats voor mensen uit Afrika, Europa en het Oosten. Sleutelwoorden van het hartchakra zijn liefde, vertrouwen, harmonie, balans, verbondenheid, overgave en acceptatie. Het hartchakra schept harmonie tussen alle chakra’s. Wie geen contact meer voelt met de wereld moet zijn hart overgeven aan JHWH of Allah.

Voorbij het hartchakra maakt de ziel bij het keelchakra contact met de Geest. De ziel moet zich dan bevrijden uit het lichaam. De scheiding van ziel en lichaam zien we bij Jezus Christus. God liet zijn Zoon incarneren in een lichaam maar met Zijn wederopstanding bevrijdde Christus Zijn ziel van Zijn lichaam. In deze fase moet de ziel afstand nemen van het lichaam en de christenen hebben hierom het lichaam als het kwaad bestempeld. Het lichaam is vol begeertes en is zwak. Alleen het geloof in Christus kan de mens verlossen van het kwaad. Wie in Christus gelooft, wordt verlost van zijn zonden. Met het geloof in Christus keert de spiritualiteit (van het wortelchakra) terug in de mens, maar dan op een hogere frequentie. Het christendom in al haar varianten resoneert met de frequentie van het keelchakra. Het vijfde chakra wordt beschouwd als de bemiddelaar tussen voelen en denken. Het christendom is dan ook een mengelmoes van nuchter denken en (bij)geloof. In de christelijke leer is de filosofie van Plato verweven met de blijde boodschap (het Evangelie). In het protestantisme staat de vrijdenkende mens op de voorgrond en in het katholicisme staat met het geloof in wonderbaarlijke genezingen en in de kracht van Maagd Maria het gevoel meer op de voorgrond. De centra van het christendom zijn ‘Eeuwige Stad’ Rome en het ‘Derde Rome’ Moskou. Het keelchakra is een centrum van persoonlijke expressie en waarheid. Wie de behoefte heeft om zich persoonlijk uit te drukken met zijn gevoel en verstand moet de dynamiek van Florence, Venetië en Rome inademen.

Op een hogere frequentie ligt het derde-oogchakra. Dit is het centrum van het rationele denken en het heeft de brandpunten in de economische centra van de wereld: New York en Londen. Het derde-oogchakra wordt geassocieerd met de intuïtie, het aanvoelen en empathie. Verder houdt het zesde chakra zich bezig met het vergaren van kennis, inzicht, begrip, bevattingsvermogen en het ontwikkelen van een helder verstand. Op dit niveau wil men begrijpen hoe de dingen in elkaar zitten en hoe ze functioneren, fysiek en metafysisch, maar dit niveau mist het overzicht van het geheel door de beperking van het denken. Om helder te kunnen denken is het belangrijk om vrij te zijn. Vrij van religieuze dogma’s, vrij van kerkelijke instituties en maatschappelijke hokjes. De levensbeschouwing welke het beste past bij het zesde chakra is het humanisme. De humanist is niet per definitie een ongelovige of een atheïst, integendeel zelfs, veel beroemde humanisten en wetenschappers waren juist diep gelovig. De humanist verwerpt echter de vastgeroeste dogma’s en zoekt naar redelijkheid en vrijheid. Wie inzicht wil verwerven over de wereld moet kennis maken met de westerse manier van denken.

De zielsfrequentie van de mensheid is het hoogst in het gebied waar een geologische breuklijn, de newagebeweging en het brandpunt van de informatietechnologie samenkomen: San Francisco. In de agglomeratie van de San Francisco Bay Area ligt het kroonchakra. De Baai van San Francisco is met de zeestraat Golden Gate verbonden met de Grote Oceaan. Het kroonchakra maakt de verbinding tussen het ‘ik’ en het goddelijke. In seculiere woorden noemen we dat transhumanisme. Bij de ‘Gouden Poort’ werken nerds en hippies aan de Nieuwe Mens. De Joden zagen God in een braamstruik, de christenen voelen Jezus in zich, de humanist opende de weg naar het vrije denken waardoor de transhumanist in Silicon Valley zijn ziel kan verenigen met een machine waardoor via de Geest een nieuwe levensvorm kan ontstaan.

de zeven chakras en de wereldreligies

De persoonlijke levensenergie van een wezen (kundalini) stroomt door kanalen (nadi’s) van het energielichaam, vergelijkbaar met de bloedvaten in het fysieke lichaam. De drie belangrijkste kanalen zijn het middenkanaal (sushumna) welke de zeven chakra’s verbindt, het maankanaal (ida) en het zonnekanaal (pingala). In het bovenstaande figuur (het caduceusteken) worden deze zijkanalen voorgesteld als slangen. Het maan- en zonnekanaal winden zich via het middenkanaal naar het centrum van het hoofd ter hoogte van het zesde chakra waar ze samenkomen. De vleugels in het figuur verwijzen symbolisch naar het vermogen van een buitenlichamelijke verplaatsing.
Het middenkanaal welke is verbonden met de chakra’s, kan worden voorgesteld als de ontwikkelingslijn van de zeven religies. De zonne- en maankanalen kunnen worden voorgesteld als de mainstream en de underground van de religies. Elke religie heeft (met uitzondering van het transhumanisme) een voor iedereen toegankelijke hoofdstroom en een meer onzichtbare subcultuur welke alleen voor ingewijden toegankelijk is. In de natuurreligies kan alleen de medicijnman of sjamaan contact maken met de andere wereld, bij het boeddhisme en hindoeïsme is de beoefening van meditatie, yoga en tantra belangrijk voor het bevrijden van de ziel, bij de oosterse levensbeschouwing zoekt men de lichamelijke balans met de beoefening van vechtsporten, voor de Jood of moslim bestaat de verdieping uit de kabbala en soefisme, de christenen kunnen zich verrijken met esoterische kennis zoals bij de vrijmetselarij of antroposofie, de humanist kan zijn kennis van de wereld vergroten als hij zich verdiept in de geheimzinnige wereld van de wetenschap. Voor de sjamaan, yogi, kungfukrijger, kabbalist, astroloog, wetenschapper geldt dat zij moeite moeten doen om bekwaam te worden in hun specialisme en dat zij hiermee ook niet meer begrepen worden door de hoofdstroom.
Alle uitingen van de religies en levensbeschouwingen hebben hun hoogste punt in het transhumanisme; de verwachting dan de mens samenvloeit met zijn kunstmatige intelligentie.

Jeroen Visbeek, december 2015

Deel deze pagina