enveloppe icoon facebook zoeken

Donaties zijn welkom

Vanaf 2004 kan je hier gratis orakels raadplegen en informatie zoeken. Dit gaat niet vanzelf. Het kost tijd en geld om deze website te onderhouden. Ik waardeer uw donatie.
IBAN NL67 ABNA 0547202350
t.n.v. J. Visbeek

tarotkaart Munten 2

Astrologie: meer dan horoscopen

De astrologie is verdeeld in twee hoofdstromingen: de beoordelende en de natuurlijke.

De beoordelende astrologie is meer doelgericht en verlangt van een astroloog dat hij of zij aan de hand van een horoscoop een duidelijk oordeel of zelfs een verklaring geeft van iemands karakter, en soms een voorspelling omtrent een toekomstige gebeurtenis doet.

De natuurlijke astrologie houdt zich bezig met natuurlijke cycli en ritmes zoals die van de Zon en Maan en past de principes van de twaalf dierenriemtekens toe op verschillende maatschappelijke onderwerpen, zoals financiële, medische en volkenkundige astrologie.

Jeroen Visbeek houdt zich voornamelijk bezig met de natuurlijke astrologie (zonder horoscopen). Bij zijn analyses over o.a. de tijdgeest, gebruikt hij de cyclus van de precessie, de cyclus en karakters van de twaalf dierenriemtekens, de vier elementen, het oerprincipe yin en yang, en de numerologie.

De karakters van de vier elementen

a e i
De vuurtekens zijn: Ram, Leeuw en Boogschutter
Eigenschappen: initiatiefnemend, vurig, onbegrensd, vrijheidslievend, fantasierijk, avontuurlijk, egocentrisch, na´ef, optimistisch, expressief, zelfvertrouwen, enthousiast, moedig, levenslustig, actief, wilskrachtig

Vuur

Vuurmens Cesar Milan Vuurmens Cesar Milan (1969) 'The Dog Whisperer' is een Mexicaans-Amerikaans hondenpsycholoog. Volgens Cesar kijken honden niet naar wat je bent of wat je hebt bereikt, maar puur naar de 'energie' (vuur). Zowel dieren als mensen stralen energie uit en reageren op de energie van anderen. Een goede roedelleider is 'kalm en assertief'. Deze positieve energie brengt balans in de roedel.

Iedereen heeft een innerlijk vuur. Het innerlijke vuur geeft je levenskracht. Dat innerlijk vuur is goed te voelen, wanneer je ge´nspireerd raakt. Je wilt dan vol passie en overgave er aan toegeven. Die passie en overgave komt van binnenuit, vanuit je vuur.

Vuurmensen kunnen anderen met hun energie aansteken. Zij vinden het heerlijk om met iets nieuws te beginnen. Ze genieten van de spontane dingen in het leven. Hun optimisme vormt een inspiratiebron voor iedereen om hen heen. Door hun positieve manier van denken, komt alles over het algemeen ook goed. Vuurmensen hebben een uitlaatklep nodig voor hun creatieve vermogens. Ze moeten zelfstandig zijn. Diegenen bij wie het element vuur zwak is in aanleg, hebben waarschijnlijk een gebrek aan zelfvertrouwen en vinden het moeilijk om zich staande te houden tegenover andere mensen. Ze schijnen het gevoel te hebben dat ze altijd naar anderen moeten kijken voor inspiratie en voelen zich vaak ge´soleerd van de ware dingen van het leven.

Wat men vuur zou kunnen verwijten is een gebrek aan werkelijkheidszin en een zekere mate van egocentrisme en ondoordachtheid. Een te grote nadruk op het element vuur kan ertoe leiden dat het gedrag van een persoon wordt beheerst door zijn ego. Een dergelijk iemand moet te allen tijde in het middelpunt van de belangstelling staan en stort zich in nieuwe ondernemingen zonder rekening te houden met de gevolgen.

De psychische functie die bij vuur hoort is de intu´tie. Een vuurmens is intu´tief ingesteld, d.w.z. ingesteld op het plotseling en onberedeneerd doorzien van dingen.

b f j
De aardetekens zijn: Stier, Maagd en Steenbok
Eigenschappen: nuchter, 'met beide benen op de grond', afwachtend, praktisch, doortastend, ordelijk, betrouwbaar, trouw, concreet, realistisch, rustig, gestructureerd, geordend, materialistisch

Aarde

Aardemens Klazien uut Zalk Klazien Rotstein-van den Brink (1919-1997) was een Nederlandse kruidenvrouw; een nuchtere aardevrouw. Zij propageerde 'natuurmiddeltjes' voor veel kleine kwalen en werd in korte tijd beroemd in Nederland als "Klazien uut Zalk".

Het tastbare lichaam is voor de aardemens de belangrijkste realiteit. De aardemens beziet de wereld vanuit zijn lichamelijke zintuigen: de tastbare zichtbare en hoorbare realiteit. Bij vuur gaat het voornamelijk om het ontdekken dat er iets is, bij aarde meer om het vaststellen van wßt er is. Hij hecht veel waarde aan de werkelijke ervaring dan aan een theoretische beschouwing. De psychische functie die bij aarde hoort is de gewaarwording.

Aardemensen zijn vastberaden, volhardend en geduldig in het nastreven van doelen. Hun inspanningen willen ze graag beloond zien met concrete resultaten. De aardemens wil zich nuttig en/of verdienstelijk maken. Aardetypes vinden het belangrijk om zich veilig te voelen en vandaar dat velen van hen vrij materialistisch kunnen zijn. Zij kunnen uitstekend overweg met verantwoordelijkheden in het leven en financiŰn.

De aardemens gelooft alleen in dingen die ‘echt’ zijn. Op deze wijze is dit element ook geneigd om met de geestelijke realiteit om te gaan. Aarde gelooft vaak niet in dingen die niet in een zichtbare en concrete vorm te gieten zijn en wanneer dit wel het geval is manifesteert het zich vaak als een soort kinderlijk bijgeloof. Het geeft de voorkeur aan wat degelijk is en wil de dingen het liefst hard maken. Aarde is dus minder goed toegerust op de niet-tastbare kanten van het bestaan en is in die zin astrologisch gezien een soort tegenpool van Vuur.

Er is een heleboel overredingskracht voor nodig om een aardemens van richting te doen veranderen. Dat is ook de reden waarom ze soms goede kansen kunnen mislopen en niet snel risico's zullen nemen. Mensen met een zwakke aanleg in het element aarde, gaan makkelijk voorbij aan hun lichamelijke behoeften of zijn heel onpraktisch.

c g k
De luchttekens zijn: Tweelingen, Weegschaal en Waterman
Eigenschappen: Denken, optimisme, contactvaardig, taalvaardigheid, het vermogen om verstandelijk en contactueel verbanden te zien en dingen te beredeneren, objectief, rationeel, communiceren, theoretiseren, abstraheren, flexibel, mentale vrijheid

Lucht

Luchtmens Raymond Kurzweil De Amerikaan Raymond Kurzweil (1948) is een uitvinder en zakenman. Als een echt luchtmens is hij een pionier op het gebied van optische tekenherkenning, spraaksynthese, spraakherkenning en de synthesizer. Ook is hij auteur van verschillende boeken over gezondheid, artificiŰle intelligentie, transhumanisme en de technologische singulariteit. Hij gelooft dat de mens met behulp van een zich steeds versnellende technologische ontwikkeling, onsterfelijk kan worden.

De denkwereld, de theorie en verstandelijk te vatten contacten vormen voor de luchtmens de werkelijkheid, zoals voor vuur de wereld van de mogelijkheden en voor aarde de tastbare realiteit de werkelijkheid vormen. Voor een luchtmens is communicatie en het uitwisselen van ideeŰn van cruciaal belang. Deze mensen kunnen samenwerken met anderen en objectief blijven in moeilijke situaties. Luchtmensen leggen graag verbanden tussen hun ervaringen en weigeren zich alleen maar te laten leiden door hun gevoelens of intu´tieve reacties.

Net als de vuurmensen zijn de luchtmensen actief, initiatiefnemend en naar buitentredend ingesteld. ‘Luchtig’ is in zoverre anders dan ‘vurig’ dat lucht niet een intu´tieve, maar de wereld benadert vanuit een verstandelijke en contactuele instelling. De luchtmens wil zo objectief mogelijk de wereld verbindingen leggen tussen de waarneming en de kennis. Dit sluit gedeeltelijk aan op de aardemens, die alleen het bestaan van feiten en objecten constateert maar niet zoals de luchtmens abstracte verbindingen legt. Het in abstracte zin met elkaar verbinden van dingen, de logica en de theorievorming, is een typische luchtaangelegenheid.

In de westerse maatschappij is het denken belangrijk. We hebben ons hele leven erop ingericht. We gaan naar school, we proberen diploma's te halen en we nemen iets voor waar aan, wanneer het bewezen kan worden. Met onze gedachte kunnen we ordenen. Het ordenen is nodig om overzicht te krijgen. Wanneer we dat overzicht hebben, kunnen we goede beslissingen maken. Beslissingen nemen, overzicht hebben en ordenen horen bij het element lucht. Wanneer jouw wereld chaotisch is en geen beslissing durft te nemen, zoek dan naar de kracht van het element lucht. Het element lucht helpt je om helder te denken.

De zwakke kant van het luchtelement is het gebrek aan gevoel. Het voelen is voor het element water juist de sterke kant. In die zin zijn lucht en water, net als vuur en aarde, astrologisch gezien tegenpolen. Wordt het element lucht te sterk benadrukt, dan is het mogelijk dat zij geen beslissingen kunnen nemen omdat zij alle mogelijkheden kunnen overzien. Mensen met een tekort aan lucht, kunnen moeilijk onbevooroordeeld denken. Ze kunnen zich niet gemakkelijk uiten en anderen begrijpen hen misschien verkeerd. Zulke mensen moeten inzicht krijgen in zichzelf door te luisteren naar de kritiek van anderen.

d h l
De watertekens zijn: Kreeft, Schorpioen en Vissen
Eigenschappen: emotioneel, betrokken, warm, gevoelig, kwetsbaar, gezellig, verzorgend, inlevingsvermogen, meelevend, vredelievend, spiritueel, verlangen, weten door voelen, ziel, onbewust, onderbewust, verborgen, overmatig, geloof, verdriet

Water

Watermens Eckhart Tolle Eckhart Tolle (1948) is een verlicht watermens. Hij is een van de grootste leraren op het gebied van spiritualiteit. Met een heldere formulering schrijft en zegt Tolle dat de grootste fout die veel mensen maken is dat zij zich identificeren met het ego en niet met hun ware ik: het bewustzijn. Het ego is de identificatie met het verstand. Het ego voelt zich afgezonderd en vlucht in de toekomst of het verleden. Door je zelf over te geven aan wat NU is, maak je contact met je ware ik.

De watermens heeft een afwachtende en observerende instelling. Bij het element water ligt het accent op hoe dingen aanvoelen en bevallen. Een sterke fantasie, verbeeldingskracht en gevoelsmatige betrokkenheid bij wat men meemaakt zijn dan ook kenmerkend voor dit element. De zwakke kant ervan komt tot uiting in een tendens om het gevoel over het verstand te laten heersen. Dit kan leiden tot een gebrek aan objectiviteit en een gemis om emotioneel afstand te doen van dingen.

Water stroomt en neemt de vorm aan van zijn omgeving. Watermensen hebben een grote behoefte aan omgang met anderen. Zij vertrouwen op hun gevoel en kunnen de sfeer en stemming van anderen meteen aanvoelen. Zijn beschikken over een enorme verbeeldingskracht, genegenheid en mededogen. Watermensen zijn ontzettend gevoelig en kwetsbaar. Dit soort mensen vindt het soms moeilijk zelfstandig te blijven. Vaak trekken ze zich terug in zichzelf om te voorkomen dat ze gekwetst worden.

Mensen met een teveel aan water, kunnen zich te afhankelijk opstellen in relaties. Ook kunnen ze overgevoelig zijn en zich te veel met anderen bemoeien en schaamteloos sentimenteel zijn. Bij een gebrek aan het element water, is de kans groot dat iemand aan het belang van het gevoelsleven voorbijgaat en deze persoon kan zich moeilijk inleven in de behoeften van anderen.

Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 29 september 2022 © 2004-2022