enveloppe icoon facebook zoeken

Donaties zijn welkom

Vanaf 2004 kan je hier gratis orakels raadplegen en informatie zoeken. Dit gaat niet vanzelf. Het kost tijd en geld om deze website te onderhouden. Geef een waardering.
IBAN NL67 ABNA 0547202350
t.n.v. J. Visbeek

tarotkaart pentakels 2

Astrologie: meer dan horoscopen

De astrologie is verdeeld in twee hoofdstromingen: de beoordelende en de natuurlijke.

De beoordelende astrologie is meer doelgericht en verlangt van een astroloog dat hij of zij aan de hand van een horoscoop een duidelijk oordeel of zelfs een verklaring geeft van iemands karakter, en soms een voorspelling omtrent een toekomstige gebeurtenis doet.

De natuurlijke astrologie houdt zich bezig met natuurlijke cycli en ritmes zoals die van de Zon en Maan en past de principes van de twaalf dierenriemtekens toe op verschillende maatschappelijke onderwerpen, zoals financiële, medische en volkenkundige astrologie.

Jeroen Visbeek houdt zich voornamelijk bezig met de natuurlijke astrologie (zonder horoscopen). Bij zijn analyses over o.a. de tijdgeest, gebruikt hij de cyclus van de precessie, de cyclus en karakters van de twaalf dierenriemtekens, de vier elementen, het oerprincipe yin en yang, en de numerologie.

De vier als tweevoudige dualiteit

vier elementen dualiteit yin en yang, vuur aarde lucht water

In de vier elementen zit een dubbele tegenstelling:

  1. Tussen beweging (mannelijk) en rust (vrouwelijk)
  2. Tussen jong (mannelijk) en oud (vrouwelijk)

Energie (Vuur) is jonge beweging, stof (Aarde) is jonge rust, ordening (Lucht) is oude beweging en ruimtetijd (Water) is oude rust.

De dubbele dualiteit (2x2) zit verborgen in het yin-yangprincipe. Oppervlakkig beschouwd lijken het yin en yang te bestaan uit een harde tegenstelling maar volgens de yin-yangleer zitten de twee principes in elkaar verweven: in het yin zit het yang en vice versa. In het Chinese orakel de I Tjing onderkent men vier mogelijkheden:
jonge yang, jonge yin, oude yang en oude yin.

  mannelijk
jong
vrouwelijk
oud
mannelijk > beweging energie (Vuur) ordening (Lucht)
vrouwelijk > rust massa (Aarde) ruimtetijd (Water)

De vier elementen ingedeeld naar de dubbele dualiteit van het mannelijke en vrouwelijke oerprincipe. Energie is volledig mannelijk en ruimtetijd is volledig vrouwelijk, en massa en ordening zijn half mannelijk en half vrouwelijk.

De kwintessens Ether

De westerse astrologie werkt met vier elementen waaraan de Oud-Griekse filosofen eigenschappen toegeschreven. Het vijfde element Ether zou niet op aarde voorkomen. Alles wat is opgesloten in een vorm (alle entiteiten), kan beschreven worden met de dynamiek van de vier elementen. De Griekse filosoof Aristoteles kende de 4 elementen elk een grondeigenschap of 'kwaliteit' toe. De kwaliteiten van de elementen volgens Aristoteles:

  • Lucht is primair vochtig en secundair warm
  • Vuur is primair warm en secundair droog
  • Aarde is primair droog en secundair koud
  • Water is primair koud en secundair vochtig

Volgens Aristoteles zijn de vier elementen onderhevig aan verandering. Ze hebben een ingebouwde neiging die hun gedrag bepaalt. Aarde en Water hebben de intrinsieke neiging om naar het middelpunt van de Aarde te gaan (en daarom vallen ze of stromen ze naar beneden), terwijl Lucht en Vuur zich daar juist vanaf bewegen.

Door het veranderlijke van de vier elementen is alles op Aarde niet perfect en omdat Aristoteles aannam dat de ruimte voorbij de Maan wel perfect is, voegde hij een vijfde element toe: Ether of kwintessens. De sterren en planeten bestaan uit het niet-aards element Ether.

In het systeem van Aristoteles heeft Ether geen 'kwaliteiten' (vochtig, droog, koud en warm) waardoor het onveranderlijk is. Ether komt op Aarde niet voor.

Het aristotelische wereldbeeld ziet de wereld als een soort organisme: alles heeft zijn natuurlijke plek. Objecten hebben, net als delen van een organisme, een natuurlijke functie en elk hun eigen aard, essentie, die de verklaring is van het waargenomen gedrag. Het aristotelische beeld beperkt zich echter niet alleen tot de levenloze natuur. Ook het mensbeeld en God zijn onderdelen van het geheel aan opvattingen over de werkelijkheid.

Volgens Aristoteles’ leermeester Plato is de lege ruimte gevuld met Ether en dit vijfde element (Latijn: quinta essentia) bezielt de levenloze materie en het zorgt ervoor dat de planeten volmaakte cirkelvormige bewegingen maken. Ether zou de hemellichamen in hun baan houden omdat het omgekeerd werkt aan de zwaartekracht. Aristoteles redeneerde dat de hemellichamen, als ze er niet toe 'aangezet' zouden worden om zich in een volmaakte cirkel voort te bewegen, gewoon een rechte lijn zouden volgen. Die aanzet tot (eerste) beweging was Ether.

In de klassieke natuurkunde beschouwde men ether als het medium dat overal in de ruimte aanwezig is welke de voortplanting van licht en andere elektromagnetische straling mogelijk maakte. De relativiteitstheorie van Einstein maakte ether overbodig als medium.

In de moderne wetenschap is het mysterieuze medium weer terug als 'donkere energie'. Dit onbegrepen fenomeen is overal in de ruimte aanwezig en het werkt als een anti-zwaartekracht waardoor de ruimte versnelt uitdijt. Sommige wetenschappers beschouwen donkere energie als de vijfde natuurkracht. Ze noemen het – naar Plato – de kwintessens.

Deel deze pagina